14 februari 2022

Activiteiten mobiliteit N279 gaan onverminderd door

Gedurende de Lock down zijn de activiteiten van het BKG-bestuur rond de mobiliteit doorgegaan. Via publicaties in het ED zijn jullie regelmatig van informatie voorzien over de stand van zaken bij de Beekse Brug en over de N279.

Wat de N279 betreft heeft de Raad van State (RvS) zich half december j.l. uitgesproken over de provinciale plannen. Veel zienswijzen (bezwaren) gingen over wel of geen 2x2baans weg en over de omleiding bij Dierdonk. Met name het door de provincie gehanteerde rekenmodel m.b.t. de verkeersintensiteit van de N279 tot en na 2030 zijn door de RvS met een vernietigend rapport van tafel geveegd. Over de geplande omleiding bij Dierdonk is de RvS van mening dat de noodzaak van aanleg daarvan door de provincie onvoldoende is aangetoond. Ook deze plannen zijn door de RvS vernietigd. Het blijft een onbegrijpelijke zaak dat de provincie zich niets heeft aangetrokken van de vele bezwaren die zijn ingediend. Wat nu? De provincie zal haar plannen gaan herzien zodat er een betrouwbaarder beeld ontstaat over het toenemende gebruik van de N279 door personen- en vrachtverkeer. Uiteraard vinden we het jammer dat de RvS zich vernietigend heeft uitgesproken want een verbetering van de N279 laat zodoende langer op zich wachten. Sinds kort zijn we in gesprek met het Platform Ondernemend Meijerijstad om gezamenlijk op te trekken in het kader van een snelle behandeling bij de provincie om met betere plannen voor de N279 ter tafel te komen. Ook de lokale politici zijn gevoelig voor een positieve inbreng hierbij.

De Beekse Brug blijft een heikel punt m.b.t. een verbeterde doorstroom van verkeer. Er zijn pittige gesprekken gevoerd met de gemeente Laarbeek rond de keer op keer vertragende kwesties die spelen als het gaat om bijvoorbeeld het afsluiten van de Bosscheweg richting Den Bosch. De inmiddels vertrokken gedeputeerde Van der Maat heeft zijn plannen om een stevig standpunt over het afsluiten van die weg niet waar kunnen maken. Slordige verkenningen om de Bosscheweg over het terrein van kasteeltje Eyckenlust te laten lopen zijn stukgelopen op het Rijks monumentaal zijn van de grond bij Eyckenlust. Ons ongenoegen over alle vertragende kwesties waardoor er nog steeds niets is gebeurd heeft tot politiek overleg geleid met twee statenleden, twee wethouders en het bestuur van het BKG. Dit heeft ertoe geleid dat in de week van 7 februari a.s. een provinciale delegatie zich ter plekke laat informeren over de gewenste aanpassingen die tot een betere doorstroming van het verkeer moet leiden. Voorlopig is vastgelegd dat voor eind maart 2022 door provincie en gemeente Laarbeek een standpunt wordt ingenomen over een oplossing voor aanpassen van de verkeersafwikkeling bij de brug.

Over zowel de N279 als de Beekse Brug zullen we u op latere tijdstippen opnieuw informeren.

Deel dit artikel!